Kanallı Split Klima

İletişim

Gelişmiş ülkelerde geniş bir kullanım alanı bulunan, kapalı şartlardan bağımsız bir şekilde ısıtılmasında, soğutulmasında ve iklimlendirilmesinde kullanılan Kanallı Klima Sistemleri kullanımı ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu sistemlerde, ortam havasını istenilen konfor şartlarına getirirken taze hava alma imkânı bulunması nedeniyle daha sağlıklı ortam havası elde edilmektedir.

1.Giriş;

Gelişen teknoloji ile birlikte insanların kapalı ortamlarda bulunma süreleri yükselmekte ve bu ortam konforu daha çok önem kazanmaktadır. İş yerleri, okullar, hastaneler, restaurantlar, sinemalar gibi insanların çok sayıda bulunduğu kapalı mahallerin ortam havasının konfor şartlarında tutabilmesiyle insanların daha mutlu ve daha verimli sağlanabilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki konfor şartlarına sahip ortamlarda bulunan insanlar, bu şartlara sahip olmayan ortamlarda bulunan insanlara göre daha mutlu daha verimli olabilmektedir. Kapalı ortamların istenilen konfor şartlarında tutabilmeleri bu ortamların iklimlendirilmeleri ve havalandırılmaları ile sağlanabilmektedir. Kapalı bir ortamın iklimlendirilmesi ile dış hava şartlarında bağımsız olarak ortam havasının ısıtılması ve soğutulması, neminin alınması veya nemlendirilmesi, filtrelenmesi sağlanırken ortama taze hava verilerek ortam havasının kalitesi yükseltilir. Ortamın iklimlendirilmesinde kullanılacak cihazın doğru olarak seçilebilmesi için ısıtma ve soğutma yüklerinin doğru ve tam olarak hesap edilmesi gereklidir.

2.Konfor Şartları ve Cihaz Seçimi;

Kapalı ortamların iklimlendirilmesinde ilk basamağımız konfor şartlarını belirlemek olmalıdır. Daha sonraki basamağımız ise seçtiğimiz cihaz ve projelendirdiğimiz klima kanalları ile konforu sağlamaktır.

Ortamın sıcaklığı ve nemi, sistemin ortamda oluşturacağı gürültü seviyesi ve kaplayacağı alan; konfor şartlarını belirleyen en önemli etkendir.

Yaz çalışması için çeşitli mahallerin konfor sıcaklık ve nem değerleri aşağıdaki şekildedir:

Konfor şartları belirlenirken iklimlendirilecek olan ortamda yaşayacak olan insanların istekleri ve ortamın kullanma amacı esas alınmalıdır.

Konfor şartları belirlendikten sonra bu şartları sağlayacak olan klima cihazı seçilmelidir. Klima cihazı seçilirken iklimlendirilecek ortamın ısı kazancı hesaplanmalı ve bu kapasitede bir klima cihazı, cihazın elektrik tüketimi ve servis edilebilirliği göz ardı edilmeden seçilmelidir. Isı kazancı hesaplamalarında piyasada bulunabilen “Isı Kazancı Programları” kullanılabilir.

3.Kanallı Klima Cihazları Çeşitleri;

Kanalı klima cihazları split ve paket tip olmak üzere ikiye ayrılır.

3.1.Split Tip Kanallı Klimalar

Bu cihaz evaparatörün bulunduğu iç ünite, kompresör ve kondenser kısmının bulunduğu dış üniteden meydana gelmektedir. Kanallı tesisatın iç üniteden başlaması, iç ünitenin asma tavan içine gizlenerek kullanım ortamına yakın yerlere monte edilmesi nedeniyle işçilik ve malzeme bakımından avantajlıdır. Ayrıca çok katlı binalarda her katın dış ünitelerinin çatı ve bodrum katta toplanarak iç ünitelere bakır boru ile bağlanması imkânı bulunmaktadır.

3.2.Paket Tipi klimalar

Paket tip klimalarda ise tüm cihazlar bir arada bulunmaktadır. Bakır borulama yapılmadan direkt kanala yandan veya alttan bağlanabilme özelliğini nedeniyle düz çatılı tek kat veya ünitenin yan kısmına yerleştirilebildiği az katlı binalar için uygun çözüm vermektedir. (Villalar vb.)

4.Kanallı Sistem ile Isıtma;

Isıtmanın kanallı sistem ile yapılması durumunda dış ortam sıcaklığına bağlı olarak birkaç alternatif yöntem söz konusudur.

4.1. Heat-Pump Cihaz Kullanımı

Dış ortam sıcaklığı kış döneminde (-) değerlere düşmediği Antalya, Adana, İzmir vb. yerler için Heat-Pump en ideal çözümdür.

4.2. Heat-Pump + Elektrik Rezistansı Kullanımı

Dış ortam sıcaklığı (-) değerlere ancak süreklilik göstermediği yerler için heat-pump+elektrik rezistansı kullanımı en uygun çözümdür. Bu durumda sistemde ısıtma çift kademeli olarak gerçekleşecek ve heat-pump defrost durumuna geçtiği zaman ek rezistans devreye girerek ısıtmayı sürdürecektir. Bu tür bir sistemde elektrik rezistansı cihaz termostatı üzerinden defrost devresi ile irtibatlandırılır ve defrost sırasında elektrik rezistansının çalışması sağlanır.

4.3. Isıtıcı Serpantin Kullanımı

Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde kanallı split cihazların iç ünite kanal bağlantıları önüne ısıtıcı serpantin yerleştirmek ve kazan sisteminden sağlanan su ile ısıtmayı sağlamaktır. Bu tür uygulamalarda klima cihazları sadece soğutma olarak seçilmekte ve ilk yatırım masrafı düşmektedir. Ayrıca dış ortam sıcaklığına bağlı kalmaksızın hava ile ısıtma yapmak mümkün olmaktadır.

5.Kanallı Sistemler ile Taze Hava Alma İmkânı;

Taze hava split cihazlarda iç ünitenin arkasından dışarıya bağlantılı bir hava kanalı yardımı ile alınır ve dönüş havası ile karıştırılarak sisteme gönderilir. Taze hava kanalı bir damper yardımı ile kontrol edilir ve damper ortamdan taze hava miktarı kadar havayı dışarıya atan bir aspiratör ile irtibatlandırılarak sağlıklı bir havalandırma sağlanmış olur. Taze hava alınması durumunda cihaz kapasitesinin, alınan taze hava yüzdesi kadar arttırılması gerekmektedir. Ayrıca dikkate alınması gereken diğer bir nokta saatte yapılacak hava değişim miktarıdır. Taze hava miktarının bu değişim miktarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Egzost havasının değerlendirilmesi amacıyla bu havanın kış dönemine heat-pump cihazlarının dış ünitelerinin üzerine yönlendirilmesi cihaz verimini arttıracaktır.

6. Kanallı Sistemler ile Homojen Hava Dağılımı;

Kanallı sistemler ile homojen hava dağılımın sağlanması için kanal sistemi üzerinde bulunan dağıtıcı menfezlerin yerleri ve yükleri sağlıklı olarak hesaplanmalıdır.

7. Kanallı Klima Sistemlerinin Uygulama Alanları;

7.1. Lokanta ve restoranların havalandırılması ve iklimlendirilmesinde kanallı split klimalar en uygun çözümdür. Bu mahallerin klimalandırılmasın da karşımıza çıkan en büyük zorluk; ızgara, ocak başı vb. mekânlardan ortam karışan kokulardır. Böyle bir durumda projelendirme esnasında davlumbaz, ızgara ve ocak başı gibi üniteler için ayrı bir havalandırma ve egzost sistemi düşünülmeli ve klima cihazlarından bu amaçla yararlanılmalıdır.

7.2. Büyük alışveriş merkezleri, market vb. kapalı ve tek hacimden oluşan binalarda da kanallı split cihazlar tercih edilmektedir.

7.3. Klima cihazlarının tüm yıl boyunca çalışması gereken bilgi işlem odaları, telefon santralleri, iletişim merkezleri vb. ortamlar için paket tip kanallı cihazlar kullanmak büyük avantajlar getirmektedir. Bu cihazlar tamamen dış ortama monte edilmekte, bu ise bakım kolaylığı sağlamaktadır. Bu uygulamalarda kapasiteyi iki eki eşit kapasiteli cihaz kullanılarak karşılamak daha avantajlıdır. Bu sayede hem kademe sistemi oluşturarak enerji tasarrufu sağlanmakta hem de bakım işlemlerinde sistem odalarının kesintisiz çalışması sağlanmaktadır.

7.4. Kanallı sistemlerin çok katlı binalarda uygulanması durumunda ısıtma-soğutma ve havalandırma aynı kanal üzerinden yapılabilmektedir ve her kat birbirinden bağımsız olarak düşünülmektedir. Böylece özellikle iş merkezi uygulamalarında mal sahibi açısından büyük bir esneklik sağlanmaktadır. Binanın katlarının tesisat işlemleri değişik zamanlarda yapılabilmekte veya müşteriye sadece cihaz verilip kanal tesisatının binanın kullanım özelliklerine göre projelendirilmesi sağlanmaktadır.

Çok katlı binalarda tavan yüksekliği yaklaşık 3 metredir ve her kat için izin verilen kanal genişlikleri 15 ila 25 cm arasında değişmektedir. Bu durumda kat soğutma yükü birkaç cihaza bölünerek hem bölgesel kontrol etkinliği arttırılabilmekte, hem de kanal kesitleri küçültülerek mimari problemler ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca aynı katta birbirinden bağımsız birkaç bölge yaratılabildiği için kullanılmayan mekânlar termostat üzerinden kapatılabilmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

7.5. Kanallı klimaların uygulama alanlarından bir diğeri hastanelerdir. Hastanelerde uygulanan kanallı klima sistemleri %100 taze hava alacak şekilde projelendirilerek hijyenik ve sağlıklı bir ortam oluşturulması sağlanmaktadır. Ayrıca ameliyathane, yoğun bakım, acil servis gibi cerrahi müdahale yapılan yerlerde mutlaka özel filtreler (HEPA Filtre) kullanılmalıdır.

8. Kanallı Klimalarla Birlikte Kullanılan Cihazlar;

8.1. Ek Rezistans

Kanallı sistem cihazlarda kullanılan ek rezistanslar fabrika montajlı veya montaj sonrası takılan kanal içi rezistans şeklinde olabilir. Kanal içi rezistanslar çift kademeli (20 kW için 10 kW+10 kW), fabrika montajlı rezistanslar ise tek kademelidir. Çift kademeli rezistans ile çift kademeli termostat kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması mümkündür.

8.2. Termostat

Kanallı sistem cihazlarla birlikte kullanılan ve faz hızı, ortam sıcaklığı vb. parametreleri kontrol eden termostatın ayarı enerji tüketimi ile direkt olarak ilgilidir. Konfor için en ideal şartlar soğutma konumunda 25 ºC, ısıtma konumunda 22 ºC ‘ dir. Soğutma konumunda termostatın her bir derecelik düşüşü işletme masraflarını %3 ila %8 oranında arttırmaktadır.

Termostat üzerindeki faz konumunun “Auto” pozisyonunda olması içi ünite fanının sadece sıcaklık değişimlerinde devreye girmesini sağlar. Bu ise enerji sarfiyatının azalması anlamına gelmektedir. Öte yandan fan konumunun “on” konumunda olmasının getirdiği avantajlar da bulunmaktadır. Bu durumda iç ünite fanı sürekli çalışmakta ve ortam havası sürekli filtre edilerek ortama verilmektedir.

8.3. Düşük Sıcaklık Kitleri

Düşük sıcaklık kitlerinin kullanılması sayesinde kış aylarında bile soğutma yapmak mümkündür.

9. Sonuç;

Yukarıda kullanılma alanları ve özellikleri hakkında genel ve pratik bilgiler verilen kanallı klima sistemlerinin kullanımıyla birlikte istediğimiz konfor şartlarına daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilmekteyiz. Bu özellikleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde geniş bir kullanım alanı bulan kanallı klima sistemleri ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.